Jánoshalmi Nemes Marcell

Információk, adatok, kérdések, válaszok Nemes Marcellel kapcsolatban

Nemes Marcellel kapcsolatban számos forrásértékű dokumentum ( levelek, hitelszerződések, végrendelet, stb. ) maradt fenn a különböző hazai és külföldi archívumokban. Ugyancsak sokat foglalkozott személyével, illetve híres gyűjteményével a korabeli sajtó.

Korabeli dokumentumok Nemes Marcellről:

Nemes Marcell 1907. december 19-én, Párizsból írt képeslapja Rippl-Rónai Józsefnek.

Kedves Mester,

Itt vagyok végre az igaz művészet városában. Mondhatom, sokat gondolok Önre, s művészetére, s mind jobban tért foglal bennem a meggyőződés, hogy Ön nagy művész és igazi egyéniség. Üdvözli Önöket szívből,

Igaz híve,

Nemes Marczell

( Forrás: Magyar Nemzeti Galéria Adattára, 4805/a )

 --------------------------------------------------------------

Nemes Marcell 1910. április 12-én írt levele Kammerer Ernőnek, a Szépművészeti Múzeum igazgatójának

Nemes Marczell                                                                            Budapest                                                                                                  VI. Andrássy út 38.

 Méltóságos                                                                                               Dr. Kammerer Ernő miniszteri tanácsos úrnak, az Orsz. Magy. Szépművészeti Múzeum igazgatójának

 Méltóságos Uram,

Van szerencsém Méltóságodat mély tisztelettel azon elhatározásomról értesíteni, hogy az Orsz. Magy. Szépművészeti Múzeumnál ideiglenes letétbe helyezett tulajdonomat képező műtárgyak közül a következő kilenc festményt, nevezetesen:                                                        

Kupetzky János: A művész családja,                                                  Kupetzky János: Báró Huldenburg Daniel arcképe,                             Bogdány Jakab: Csendélet,                                                                Bogdány Jakab: Kacsák,                                                                         Orient József: Tájkép,                                                                            Orient József: Tájkép,                                                                                 Joos van Cleve: Mária magyar királyné képmása,                                      XVI. századi velencei mester: Sforza Pallavicini acképe                              Krel Du Jardin: Tóbiás az angyallal                                                     

címűeket ezennel a magyar államnak ajándékképpen felajánlom.

 

 Midőn Méltóságodat ezen ajánlatom szíves elfogadására kérem, engedje meg, hogy egyben néhány szóval vázoljam ezen elhatározásom indítóokait.

Műgyűjtő tevékenységem folyamán, mint azt alkalmam volt nem egyszer Méltóságod előtt élőszóval is kifejezni, mindenkor nagy súlyt helyeztem arra, hogy a modern magyar festőművészet általam összegyűjtött jeles alkotásai mellé lehetőleg nagy számban megvásároljak a régebbi magyar képírás hírneves mestereinek műveit is, melyek túlnyomó része tudvalevőleg külföldön idegen, avatatlan, speciális értéküket megbecsülni nem tudó tulajdonosok kezeiben őriztetik.

 Így hosszas kutatás, utánjárás és nagy anyagi áldozatok árán sikerült Kupetzky, Bogdány és Orient több jelentékeny festményét hazahoznom. E képek egyik részét már mintegy három évvel ezelőtt a Szépművészeti Múzeumnak ajándékoztam, miután hazánk  eme legkiválóbb műintézete - melynek fényét és gazdagságát tőlem lehetőleg gyarapítani hivatásom legfőbb és legkedvesebb kötelességének tartom - eddigelé éppen a magyar képírás ezen úttörőinek művészetét sajnálatos gyér számban és hiányosan képviselte.

 Bátor vagyok ezen korábbi ajándékomat fenti kilenc képpel kiegészíteni. Fogadja Méltóságod mély tiszteletem és őszinte nagyrabecsülésem kifejezését!

Kész híve,

Nemes Marczell                                                                                        kir. tanácsos

( Forrás: Szépművészeti Múzeum irattára, 642/1910 )

----------------------------------------------------

Nemes Marcell 1911. október (7-én?) a velencei Grand Hotelből írt levele az Iparművészeti Múzeum igazgatójának.

Méltóságos Uram,

Van szerencsém értesíteni, hogy sikerült itt Salvadorinál egy zárt kollekció Stue-reliefeket vásárolnom, melyeket bátor voltam az Ön múzeumába küldeni, és tisztelettel kérem azokat költségemre átvétetni, és ha nem fárasztom tanulmányozni. Ugyan teljes garanciát kaptam, és a fizetést is csak akkor teljesíthetem, ha minden tekintetben kifogástalan valódiaknak elismerve lesznek. Mindazonáltal biztos akarok lenni a dologban, mert ezek egy nagy összeget tesznek ki. Mondhatom, gyönyörű szép gyűjtemény. Ha tehát megfelelnek úgy kérem Méltóságodat szíveskedjen azokat egy szép terembe jól elhelyeztetni.

Holnap Párizsba és szombaton Madridba utazom.

 

Szivélyesen üdvözli,

igaz híve,

Nemes Marcell 

Párizsi címem Grand Hotel

Madridi           Ritz Hotel

( Forrás: Iparművészeti Múzeum Adattára )

 -------------------------------------------------------------------- 

Nemes Marcell 1912. január 5-én írt levele Rippl-Rónai Józsefnek

Kedves Barátom,

Hivatkozom a Szinyei-féle "Hintázókat" illető többszöri beszélgetésünkre, melynek során már egynéhányszor kértelek arra, hogy add el nekem ezt a képet, annyival is inkább, mert Pali bácsinak is - mint tudomásod van erről neked is - különös kívánsága az, hogy ez a kép az én birtokomba kerüljön.

Miután most elhatározhatom magamat a vételre, kérlek szépen tedd meg Pali bácsinak és nekem azt a szívességet, hogy a képet átengeded nekem. Vételár gyanánt felajánlok neked 15.000 koronát.

Abban a reményben, hogy a vásárt megcsináljuk, a legszívesebben üdvözöl,

Igaz híved,

Nemes Marcell

( Forrás: Magyar Nemzeti Galéria Adattára, 4805/c )

-------------------------------------------------------------------------

 

 

A Magyar Zsidó Múzeum Bizottságának 1912. szeptember 20-án írt levele Nemes Marcellhez.

Méltóságos Nemes Marcell udv. tanácsos Úrnak,

Méltóságos Uram,

Méltóságodnak azon nagyszabású kulturális tevékenysége és műpártolása, melyet az egész világon ismernek, de melyet magyar hazánkban különösen hálásan emlegetnek: jogosítanak fel bennünket is arra, hogy mint közcélú intézmény bátorsággal és bizalommal folyamodjunk a Méltóságod pártfogásáért.

A Magyar Zsidó Múzeum mindent gyűjt, ami a zsidó hitű magyaroknak, de általában az egész zsidóságnak vallási és kulturális múltjára, történetére, művészeti ábrázolására vonatkozik. Lehet az bronz, kép, szobormű, régi pénz és érem, szóval minden műtárgy és dokumentum, amelynek zsidó vonatkozása van. Méltóságodnak világszerte ismert gyűjteményében bizonyára akadnak ilyen zsidó muzeális dolgok és nemességének, áldozatkész szívének a közismert cselekedetek után ezúttal sem fog nehezére esni, hogy olyan becses pártfogását ami még kezdő, de máris elösmerten szépen fejlődő múzeumunkra is kiterjessze. Minden tárgy mely ott van, emlékeztet a nemeslelkű műértőre és pártfogóra és emeltyűje egyformán mind a zsidó önérzetnek, mind a magyar hazafiságnak.

Múzeumunkat és magunkat Méltóságodnak igen becses jóindulatába és nemes pártfogásába ajánlva, amivel maradunk Méltóságodnak mindég hívei és tisztelői....

 ( Forrás: Magyar Zsidó Múzeum Levéltára )

--------------------------------------

Nemes Marcell 1921. július 12-én írt levele Petrovics Elekhez, a Szépművészeti Múzeum igazgatójához:

"Igen tisztelt kedves Barátom.

Legutóbbi Greco adományommal kapcsolatban szükségét érzem annak, hogy cselekedetemnek indító okait Néked kedves Barátom, aki mindenkoron a legnagyobb megértést tanúsítottad törekvéseimmel szemben, bővebben kifejtsem.

Szüntelenül a legmagasztosabb célt szemem előtt tartva, hogy akár közvetve, akár közvetlenül hazámnak szolgáljak, időről időre ennek tanújeleit adtam. Évtizedeket felölelő munkásságom eredménye az én gyűjteményem, amelynek legkiválóbb darabjától most habozás nélkül megváltam, hogy nemzetünk kulturális értékeit örök időkre egy világszerte elismert jelentős darabbal szaporítsam.

Habár e lépésemet előbb-utóbb úgy is megtettem volna, aktualitást kölcsönzött elhatározásomnak annak tudata, hogy te kedves Barátom veszed a nemzet birtokába képemet és ennek következtében nevedhez is fűződik e nem mindennapi esemény. A legnagyobb megelégedéssel és benső jóérzéssel tölt el az, hogy mindez lankadatlan szorgalmadra a hazai kulturális fejlődés és a magyar művészet érdekében kifejtett tiszteletre méltó munkásságodra terelheti a közfigyelmet, amely a kultúrmunkát mindeddig amúgy is elég mostohán honorálta. Annál is inkább örvendek ennek, mert a te közismert szerénységed és puritán jellemed féltve kerülte mindenkoron a feltűnést.

Összefoglalva tehát a fent vázoltakat, elhatározásom két forrásból fakadt: hazám iránti mérhetetlen szeretetből és a te irántad való számomra mindenkor megtisztelő barátságból. Jólesik tudnom, hogy adományom éppen abban a pillanatban jelent felbecsülhetetlen nyereséget a múzeumnak, amikor megcsonkított kis hazánk áldatlan gazdasági viszonyai nagyobb múzeumi beszerzéseket nem engedhetnek meg.  

Ha most külföldre is helyezem át időszakosan lakóhelyemet, úgy ez korántsem jelenti a nemzetem és köztem levő kapcsolat megszüntét. Ellenkezőleg, teljes tudatában annak, hogy odakünn jobb szolgálatot tehetek a magyar művészetnek és ezen keresztül a nemzetnek is, a Te megértésed jóleső tudatában fogom járni továbbra is a magam kijelölt útját.

Szívélyes köszöntéssel, igaz barátsággal vagyok

Mindenkori híved

Nemes Marcell"

( Forrás: Nemes Marcell kéziratos levele, 627/1921. sz. alatt, a Szépművészeti Múzeum irattárában. )

------------------------------------------

Gróf Klebelsberg Kuno vallás-és közoktatásügyi miniszter 1925. április 2-án a nemzetgyűlés 399. ülésén tartott beszéde:

 "T. Nemzetgyűlés!

Egy nagy nemzeti ereklye került az országba vissza és egyúttal a nemzet tulajdonába. Az Apponyi-Könyvtár hasonlíthatatlanul nagy adománya és az Ehrenfeld-codex megszerzése után rövid időn belül a harmadik olyan esemény ez nemzeti kulturális értékállományunk történetében, amely felemel és nemzeti létünk súlyos küzdelmei között vigasztal.

II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek Mányoky Ádám által festett arcképét, mely a szász királyi család tulajdona volt, ettől megszerezte és Szépművészeti Múzeumunknak ajándékozta jánoshalmi Nemes Marcell kir. tanácsos, a hírneves műértő és gyűjtő, művészeti múzeumaink régi és nagyérdemű donátora.

Mányokynak ez a képe az, amely II. Rákóczi Ferenc arcvonásait a nemzet köztudatába bevitte. Ahogyan ő megörökítette a fejedelem férfias és mégis szelíd vonásait, úgy látják és ismerik őt gyermekeink, népünk, amelynek szívét meghódította. Ha van műalkotás, amely a nemzet köztudatában gyökeret vert, s a szó nemesebb értelmében népszerűvé vált, úgy Rákóczinak ez az arcképe az, amelyet az ő udvari festője festett róla.

Történeti nagy értékén és ereklyeszerű becsén kívül a magyar művészet szempontjából is elrőrendű fontosságú ez a mű, mert Mányoky Ádám aligha festett sikerültebbet urának és pártfogójának arcképénél, aki őt tehetségének legteljesebb kifejtésére lelkesítette.

 Ez a kép eddig egy királyi kastélyban rejtőzött, a Drezda melletti Taschenburgban, s nálunk csak reprodukciókban terjedt el, amelyek azonban szintén nem az eredeti kép, hanem László Fülöpnek a Történelmi Képcsarnokban őrzött másolata után készültek.

Hogy jánoshalmi Nemes Marcell ezt a művet megszerezte és mint hazájának hű fia, ajándékul adta nemzetének, ezzel elévülhetetlen érdemeket szerzett s megérdemelte vele a nemzet hálás köszönetét, amelyet a nemzetgyűlésből íme meleg üdvözlettel küldünk neki."

 ( Forrás: Nemzetgyűlési Napló XXXI ( 1922-27 ) 247.o. )

---------------------------------

Nemes Marcell 1930. május 5-én papírra vetett, eredeti, kézzel írt, német nyelvű végrendelete 

Mein Testament.

 Im Falle meines Ablebens verfüge ich über mein Vermögen wie folgt:

Mein Vermögen besteht aus Liegenschaften Kunstwerke und Wertpapiere u.zw.

1: Haus München Leopoldstrasse 10

2: 1/2 Hausanteil Adalbertstrasse ( lastenfrei )

3: Schloss in Tutzing mit mehreren Grundstücken

4: Leitenschlössl - Partenkirchen

5: Palazzo Venier Venedig (Lastenfrei)

6: Grundstücke Ugocsa utca Budapest

7: Donauinsel (Pap-sziget) Szentendre bei Budapest

8: Ökonomiebesitz Tahi Ungarn ( beides lastenfrei )

Wohnungseinrichtung in Paris 5. Rue Scribe

 

Kunstwerke die auch im Inventar bezeichnet sind ich nenne hier die Hauptstücke meiner Bilder:

1: Rembrandt, Fabius Maximus, z.Zt. als Leihgabe im Museum Detroit, USA. Kostepreis: M 400.000, Wert 1.000.000

2: Rembrandt, Saskia als Minerva, Kostenpreis 360.000, Wert 600.000

3: Frans Hals, Mannl. Portrait, Kostenpreis 200.00, Wert 300.000

4: Tizian, Venus mit 2 Putten, Kostenpreis 200.000, Wert 400.000

5: Tizian, Fr. Gonzaga v. Mantua, Kostenpreis 100.000, Wert 400.000

6: Tizian Prokurator in Rot, Kostenpreis 120.000, Wert 600.000

7: Tizian, Danae, Kostenpreis 150.000, Wert 600.000

8:Bellini, Doge Loredano, Kostenpreis 350.000, Wert 1.000.000

9:Verrocchio(Botticelli) Madonna, Kostenpreis 270.000, Wert 600.000

10:Botticelli, Anbetung der Könige Kostenpreis 170.000, Wert 400.000

11: Tiepolo, Mythologische Darstellung, Kostenpreis 100.000, Wert 200.000                                                                                                  

12: El Greco, Engelenkonzert, Kostenpreis 220.000 Wert 1.000.000

13: Dürer, A., Mannl. Portret, Kostenpreis 20.000 Wert 60.000

14:Velázquez, Mannl. Portret Kostenpreiss 40.000 Wert 200.000

15:J. Sellaio, Grosse Anbetung Kostenpreiss 70.000 Wert 200.000

16:Fra Angelico, St. Peter Predigt Kostenpreis 70.000 Wert 120.000

17: Fra Angelico, Anbetung der Könige, Kostenpreis 50.000 Wert 400.000 

18:H. Holbein, Portret Heinrich d.VIII. Kostenpreis 110.000 Wert 300.000

19:Camerino, Madonna in Goldgrund, Kostenpreis 20.000 Wert 80.000

20:Madonna d. Castello, Madonna m. Engeln Kostenpreis 30.000 Wert 100.000

21:Lorenzo Sosta, Madchenportret, Kostenpreis 25.000 Wert 40.000

22:Jan Provost, Pieta, Kostenpreis 30.000 Wert 50.000

23:Lor. Lotto, Mannl. Portrait, Kostenpreis 30.000 Wert 60.000

24:Tiepolo, Miracle, Kostenpreis 55.000 Wert 80.000

25:Agnolo Gaddi, Verkündigung ( Engel )

26:Agnolo Gaddi, Verkündigung ( Maria ) Kostenpreis 15.000 Wert 25.000

27:Biondo, Heilige m. Engel, Kostenpreis 15.000 Wert 30.000              

28: Pater, Parkscene, Kostenpreis 20.000 Wert 25.000

29: J. Hoppner, Portrait d. Mrs. Jordans Kostenpreis 30.000 Wert 50.000

30: J. Hoppner, Frau in Weiss Kostenpreis 25.000 Wert 40.000

31: Goya, Königin v. Neapel Kostenpreis 30.000 Wert 60.000

32: Mantegna, Parnass Kostenpreis 25.000 Wert 50.000

33: Mantegna, Madonna Kostenpreis 16.000 Wert 30.000

34: Giov. Paolo, Christus am Kreuz Kostenpreis 15.000 Wert 25.000

35: Aretino, 2 Flügel m. Goldgrund 

36: Aretino, .....................................Kostenpreis 30.000 Wert 70.000

37: Aretino, Heiliger am Kreuz, Kostenpreis 10.000 Wert 15.000

38: Florentinisch kl. Cassoin Martirum, Kostenpreis 10.000 Wert 15.000

39:Orcagna? Ein Heiliger Kostenpreis 15.000 Wert 25.000

40: Gaddi, Lanette (Pieta) Kostenpreis 15.000 Wert 20.000

41: Fr. Guardi, Bankett, Kostenpreis 40.000 Wert 100.000

42: Ucello? Martyrer Kostenpreis 15.000 Wert 25.000

43: Raffael Santi, Dame mit Haube Kostenpreis 25.000 Wert 300.000

44: Daddi, Auferstehung Kostenpreis 10.000 Wert 20.000

45: P.P. Rubens, Christus u. Petrus Kostenpreis 40.000 Wert 100.000

46: W. Kalff, Stilleben Kostenpreis 40.000 Wert 80.000

47: Seb.del Piombo, Papat Klemens Kostenpreis 30.000 Wert 60.000

48: Colijn de Coter, Heil. Johannes, Kostenpreis 25.000 Wert 70.000

49: Bart.Stefano, Tondo Madonna Kostenpreis 25.000 Wert 40.000

50: Hubert Robert, Nimes, Kostenpreis 20.000 Wert 30.000

 Ferner eine Sammlung von 102 Stück Bilder die sich bei Lempertz in Köln befinden und am 3. Juni d.j. versteigert werden. Limite der gesammten Bilder beträgt etwa                                               380.000 Mark

dann noch etwa weiter 100 Bilder auch unrestaurierte im Werte von circa 500.000 Mk von denen ein Teil bei Voltara in Florenz in Kommission gegeben wurden.

Ungarische Bilder in Budapest Museum im Werte von M 250.000

Gothische Kasel und Stoffsammlung in München: Kostenpreis über 1 Million Mark, Wert etwa 2.000.000

( Forrás: Staatsarchiv München, AG München, Nr. 1930/2446 )

-------------------------------------------------

 Korabeli újságcikkek Nemes Marcellről, illetve gyűjteményéről:

 - Térey Gábor, A Szépművészeti Múzeum gyarapodása, Nemes Marczell ajándékai, in: Vasárnapi Ujság 1908. 968-970.o.

- Uj magyar nemesek, in: Pesti Futár 1910. július 4, 9-10.o.

- Miért lett nemes a - Nemes? in: Pesti Futár 1910. július 11. 9-11.o.

- Bölöni György, Greco és egyebek, in: Renaissance 1910. november 25.

- Apostol vagy képkereskedő?, in: Pesti Futár, 1910, november 29, 6.o.

- Pogány Kálmán, Jánoshalmi Nemes Marcell, in: Vasárnapi Ujság 1910. 624-626.o.

- Térey Gábor, Die Greco-Bilder der Sammlung Nemes, in: Der Cicerone III(1911) 1-6.o.

- Lukács György, Levél a szerkesztőhöz - Nemes Marcell gyűjteménye, in: Budapesti Hirlap 1912. június 22. 14.o.

- Hugo von Tschudi, Nemes Marcell gyűjteménye, in: Almanach (képzőművészeti lexikon) Budapest 1912, 92-96.

- Nemes Marcell, a világhírű magyar műgyűjtő kedden délután váratlanul meghalt, in: Magyar Hirlap 1930. október 29. 5.o.

- Meghalt Nemes Marcell, a világhíres műgyűjtő, in: Ujság 1930. október 29. 3-4.o. 

- Keresik Nemes Marcell végrendeletét, in: Magyarország 1930. október 30. 7.o.

- Komlós Jenő, Hogyan lett a pesti kis szénkereskedőből Nemes Marcell világhírű, mesés vagyonú műgyűjtő és festőművész, in: Az Est 1930. október 30. 3-4.o.

- Eltemették Nemes Marcellt, in: Pesti Napló 1930. november 1. 8.o.  

 - Nemes Marcell adósságai nagyobbak, mint vagyona, in: Reggeli Ujság 1930. november 3. 1-2.o.

- Lippay Gyula, A tutzingi kastély regényhőse, in: Színházi Élet 1930. november 9-15, 58-60.o.

- Petrovics Elek, In memoriam ( Nemes Marcell ) in: Magyar Művészet 1930. 560-561.o.

- Ma temetik Pesten Nemes Marcellt, aki a vásárhelyi golyósboltból indult el tüneményes karrierje felé, in: Vásárhelyi Reggeli Ujság 1930. október 31, 1.o.

- Nemes Marcell, a nemzet halottja ötven évvel ezelőtt a vásárhelyi Grossman-cég segédje volt, in: Vásárhelyi Friss Újság 1930. október 31, 4.o.Weblap látogatottság számláló:

Mai: 20
Tegnapi: 2
Heti: 70
Havi: 167
Össz.: 155 508

Látogatottság növelés
Oldal: Korabeli dokumentumok
Jánoshalmi Nemes Marcell - © 2008 - 2024 - nemes-marcell.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »